Nationalt Klima- og Miljøtopmøde 2019

Nationalt Klima- og Miljøtopmøde 2019

Sted: København
Tid: 08:30 – 19:00

Regeringen vil inden for det første folketingsår fremsætte forslag til en bindende klimalov, der skal uddybe en række konkrete tiltag og bidrage til, at indfri de mål, som er oplistet i Paris aftalen (COP 21) fra 2015. Ambitionen går på en reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 med 70 procent, hvilket betyder at vi i Danmark sætter baren højere end EU, som på vegne af alle medlemslande vil fremlægge ét samlet reduktionsbidrag på 40 procent i 2030.

At indfri målsætningen forudsætter omstilling af transportsektoren, bidrag fra landbrugs- sektoren, og udarbejdelse af en handlingsplan inden for klimaområdet omhandlende energieffektiviseringer i bl.a. offentlige bygninger, en national strategi for bæredygtigt byggeri, strategi for elektrificeringer i transportsektoren, industri og samfundet generelt, flere midler til grøn forskning og demonstrationsprogrammer, undersøgelse af muligheden for, at Danmark og Nordsølande kan lave fælles strategi for udnyttelse af havvindpotentiale, undersøgelse af mulighed for at Danmark senest i 2030 bygger energi-ø med minimum 10 GW tilkoblet, understøttelse af skovrejsning og klimatilpasning med bl.a. bedre koordination af kystsikring, som omtalt i regeringens forståelsepapir med sit parlamentariske grundlag.

Udspillet fra regeringen er overordnet blevet modtaget positivt fra såvel transport- og landsbrugssektoren, ligesom erhvervslivet i øvrigt tilbyder regeringen og folketingets partier samarbejde. Men som understreget af erhvervslivet er det en stor opgave, vi skal i gang med. Men det er ikke en opgave som hverken regeringen, folketinget eller erhvervslivet kan løfte alene. Opgaven er stor og kompliceret, og vil derfor forudsætte et konstruktivt samarbejde mellem alle relevante aktører, og ikke mindst stadig flere midler til forskning og udvikling af de nødvendige løsninger og teknologier.

De økonomiske omkostninger vil være store og voksende. Af samme årsag vil det blive tvingende nødvendigt at prioritere mellem på den ene side omstillingen til grøn energi og på den anden side mere og bedre velfærd, ligesom udskrivelsen af højere skatter ikke på forhånd kan udelukkes. Men udskrivelsen af højere skatter og prioritering af forskellige politiske områder gør det ikke alene. Erhverslivet er at betragte som en vigtig medspiller, og som selv har budt sig til. Men hvordan og i hvilken udstrækning regeringen vil gøre brug af erhverslivet, og med hvad og hvordan industrien vil kunne bidrage til den kommende klimalov, samt hvilke politiske prioriteringer som vil blive nødvendige, vil være omdrejningspunktet på dette års Nationale Klima- og Miljøtopmøde.

Preben Bonnén
Politisk faglig chef
NORDIC dialogue

TID OG STED 

Det Nationale Klima- og Miljøtopmøde afholdes i København mandag den 25. november 2019 på PAVLLIONEN LANGELINIE, København.

Ankomst og registrering vil finde sted i tidsrummet fra kl. 08.30 til 09.15. Henvendelse ved indgangen.

TILMELDING SOM UDSTILLER

Skulle man som virksomhed eller organisation have ønske om at deltage med en stand på det Nationale Klima- og Miljøtopmøde, vil dette være muligt. 

For aftale eller yderligere informationer herom, venligst ret henvendelse til NORDIC dialogue. 

Tilmelding som udstiller foretages på mailadressen: tilmelding@nordicdialogue.org

TILMELDING SOM DELTAGER(E)

Tilmelding som deltager(e) foretages på mailadressen: tilmelding@nordicdialogue.org

Ved tilmelding bedes følgende informationer angives:

• Fulde navn på deltager(ne)

• Virksomheds-/Organisationshavn

• Arbejdstitel-/Funktion 

• Adresse

• Post nr. og by

• Land

• EAN og/eller CVR nr.

DELTAGERPRIS OG INDHOLD 

Deltagerprisen er på kr. 4.985.- ekskl. moms og omfatter udover det faglige program morgenmad, frokost, eftermiddagsanretning og samt reception med henblik på netværk og socialt samvær m.m.

Venligst bemærk, at den ordinære tilmelding lukker fredag den 1. november 2018, ligesom der er tale om begrænset antal pladser.

Efter den ordinære tilmelding vil det være muligt at tilmelde sig mod et gebyr på kr. 750.- ekskl. moms per person, såfremt der fortsat er ledig kapacitet.